Regulamin Płatności

Regulamin zakupu wszystkich usług znajdujących się na stronie.
Więcej informacji znajdziesz w menu "Regulamin Zakupów i ich przebieg".

 

§1 Postanowienia ogólne

 

•   Serwis internetowy działający pod adresem bmsklep.pl oferujący sprzedaż wtyczek, pluginów, usług oraz wirtualnych przedmiotów. Prowadzony przez Adriannę Sobolewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą B.M Adrianna Sobolewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5130261517, REGON 383908642, z siedzibą firmy mieszczącą się pod adresem Rząska ul. Podkamycze 7.

•    Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

•    Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego bmsklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

•    Właścicielka strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym regulaminie.

•    Właścicielka strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.

•    Administracja nie odpowiada i nie ponosi zwrotu kosztów za brak umiejętności korzystania z usług, zagubienie licencji, zablokowanie licencji jeśli osoba kupująca dopuścił się załamania regulaminu.

•    Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym, kupna jakichkolwiek usług jest zapoznanie się z całą zawartością zakładek "Regulaminem Płatności" (który właśnie czytasz) i "Regulamin Zakupów i ich przebieg" oraz akceptacja jego postanowień.

 

§2 Definicje

 

•   USŁUGOBIORCA / klient / gracz - osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła usługę na stronie https://bmsklep.pl/

•   USŁUGA - udostępnienie użytkownikowi uprawnień, licencji, pluginu, które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez osobę na którą jest przypisana licencja.

•   SERWIS - Strona internetowa bmsklep.pl dostępna pod adresem https://bmsklep.pl/ należąca do usługodawcy.

•   MINECRAFT – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez MarkusaPerssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.

•   KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/nickiem) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika po zakupie usługi.

•   NICK/NAZWA – informacja o kupującym w trakcie zakupu na którego przydzielana jest licencja bądź dokonywany zakup innej usługi.

•   USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Adrianna Sobolewska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą B.M Adrianna Sobolewska, NIP: 5130261517, REGON: 383908642.

•   REKLAMACJA - żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi.

 

§3 Kontakt

•   Kontakt do właścicielki serwisu możliwy jest poprzez maila oraz nasz oficjalny fanpage na platformie facebook jak i serwer discord:

-      mail: bmsklep.pomoc@onet.pl

-      FanPage: https://www.facebook.com/BestMineOfficial

 

§4 Płatności

 

•   Operatorem płatności sms, przelew, paysafecard obsługiwanych w ramach serwisu jest firma eplatnosci sp.z.o.o. REGON: 365908633; NIP: 5512627147;KRS: 0000648389

•   Reklamacje dotyczące płatności należy składać do sprzedawcy czyt: bmsklep.pl pod adresem email: bmsklep.pomoc@onet.pl

•    Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tzn: hotpay.

•   Serwis oferuje również płatności paypal obsługiwane przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie,

S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

•   W przypadku Nieudanej płatności w systemie paypal skontaktuj się z nami poprzez nasz fanpagena Facebooku: https://www.facebook.com/BestMineOfficial

•   Jeśli administrator serwisu bmsklep.pl stwierdzi że nieudana płatność w systemie paypal wynika z winy samego operatora płatności paypal czyli: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, należy złożyć formalną reklamacje:

 

Aby złożyć reklamację:

1.            Przejdź do strony https://www.paypal.com/pl/smarthelp/contact-us

2.            Kliknij Napisz do nas.

3.            W menu rozwijanym Wybierz temat wybierz Zgłoszenie reklamacji.

4.            W menu rozwijanym Wybierz temat podrzędny wybierz Składanie formalnej reklamacji w systemie PayPal.

5.            W menu rozwijanym wybierz powód, który najlepiej opisuje Twoją reklamację.

6.            W formularzu podaj swoje dane i kliknij Wyślij e-mail.

 

§5 Zasady użytkowania

 

•   Użytkownik kupujący jakąkolwiek z usług akceptuje regulamin serwera podany na stronie internetowej oraz zasady napisane w zakładce "Regulamin Zakupów i ich przebieg".
 

§6 Polityka prywatności / RODO

 

Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016

r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych:

-  Administratorem danych osobowych jest usługodawca. Cel zbierania danych osobowych:

-   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.

Czas przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.

 

§7 Odstąpienie od umowy
 

•    Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą

•    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

•   Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

•   Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

•   W celu chęci odstąpienia od umowy usługobiorca powinien wysłać oświadczenie elektroniczne przed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres email: bmsklep.pomoc@onet.pl

 

Wzór odstąpienia od umowy

Przykładowy wzór:

 

Data odstąpienia od umowy. Imię nazwisko

Adres usługobiorcy Adres email Nickname w serwisie

Usługa jakiej dotyczy odstąpienie Podpis usługobiorcy

 

Odstąpienie od umowy

 

§8 Postanowienie końcowe
 

•    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

•    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

•    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w postaci wysłania maila na bmsklep.pomoc@onet.pl

Wykonane przez: bojawiem55.pl