Regulamin Płatności

Jest to regulamin zakupu wszystkich usług znajdujących się na stronie.
Więcej informacji znajdziesz w menu "Regulamin Zakupów i ich przebieg".

 

§1 Postanowienia ogólne

 

•   Serwis internetowy działający pod adresem bmsklep.pl oferujący sprzedaż wtyczek, pluginów, usług oraz wszelkiego rodzaju konfiguracji, pomocy technicznej. Prowadzony przez Adriannę Sobolewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą B.M Adrianna Sobolewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5130261517, REGON 383908642, z siedzibą firmy mieszczącą się pod adresem Rząska ul. Podkamycze 7.

•    Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

•    Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu internetowego bmsklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

•    Właścicielka strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym regulaminie.

•    Właścicielka strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.

•    Administracja nie odpowiada i nie ponosi zwrotu kosztów za brak umiejętności korzystania z usług, zagubienie licencji, zablokowanie licencji jeśli osoba kupująca dopuścił się załamania regulaminu.

•    Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym, kupna jakichkolwiek usług jest zapoznanie się z całą zawartością zakładek "Regulaminem Płatności" (który właśnie czytasz) i "Regulamin Zakupów i ich przebieg" oraz akceptacja jego postanowień.

 

§2 Definicje

 

•   USŁUGOBIORCA / klient / gracz - osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła usługę na stronie https://bmsklep.pl/

•   USŁUGA - udostępnienie użytkownikowi uprawnień, licencji, pluginu, które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez osobę na którą jest przypisana licencja.

•   SERWIS - Strona internetowa bmsklep.pl dostępna pod adresem https://bmsklep.pl/ należąca do usługodawcy.

•   KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/nickiem) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika po zakupie usługi.

•   NICK/NAZWA – informacja o kupującym w trakcie zakupu na którego przydzielana jest licencja bądź dokonywany zakup innej usługi.

•   USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Adrianna Sobolewska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą B.M Adrianna Sobolewska, NIP: 5130261517, REGON: 383908642.

•   REKLAMACJA - żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi.

 

§3 Kontakt

•   Kontakt do właścicielki serwisu możliwy jest poprzez discorda:

-      discord: https://discord.com/invite/7jEhusVEru

 

§4 Płatności

 

•   Operatorem płatności sms, przelew, paysafecard obsługiwanych w ramach serwisu jest firma eplatnosci sp.z.o.o. REGON: 365908633; NIP: 5512627147;KRS: 0000648389

•   Reklamacje dotyczące płatności należy składać do sprzedawcy na discordzie: https://discord.com/invite/7jEhusVEru

•    Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tzn: hotpay.

•   Serwis oferuje również płatności paypal obsługiwane przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie,S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

•   W przypadku Nieudanej płatności w systemie paypal skontaktuj się z nami poprzez naszego discorda: https://discord.com/invite/7jEhusVEru

•   Jeśli administrator serwisu bmsklep.pl stwierdzi że nieudana płatność w systemie paypal wynika z winy samego operatora płatności paypal czyli: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, należy złożyć formalną reklamacje:

 

Aby złożyć reklamację:

1.            Przejdź do strony https://www.paypal.com/pl/smarthelp/contact-us

2.            Kliknij Napisz do nas.

3.            W menu rozwijanym Wybierz temat wybierz Zgłoszenie reklamacji.

4.            W menu rozwijanym Wybierz temat podrzędny wybierz Składanie formalnej reklamacji w systemie PayPal.

5.            W menu rozwijanym wybierz powód, który najlepiej opisuje Twoją reklamację.

6.            W formularzu podaj swoje dane i kliknij Wyślij e-mail.

 

§5 Zasady użytkowania

 

•   Użytkownik kupujący jakąkolwiek z usług akceptuje regulamin serwera podany na stronie internetowej oraz zasady napisane w zakładce "Regulamin Zakupów i ich przebieg".
 

§6 Polityka prywatności / RODO

 

Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych:

-  Administratorem danych osobowych jest usługodawca. Cel zbierania danych osobowych:

-   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie. Czas przetwarzania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania licencji, uprawnień.

 

§7 Odstąpienie od umowy
 

•    Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.

•    Klient nie ma prawa odstąpić od umowy i ubiegać się o zwrot kosztów, pieniędzy za usługę jeśli została wykonana, wysłana lub otrzymał do niej pełny dostęp.

•    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

•   Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

•   Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

•   W celu chęci odstąpienia od umowy usługobiorca powinien wysłać oświadczenie elektroniczne przed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres email: bmsklep.pomoc@onet.pl

 

Wzór odstąpienia od umowy

Przykładowy wzór:

 

Data odstąpienia od umowy oraz Imię nazwisko

Adres usługobiorcy Adres email Nickname w serwisie

Usługa jakiej dotyczy odstąpienie Podpis usługobiorcy

Nr rachunku do zwrotu środków

 

Odstąpienie od umowy

 

§8 Postanowienie końcowe
 

•    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

•    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

•    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w postaci wysłania maila na bmsklep.pomoc@onet.pl

Wykonane przez: bojawiem55.pl